11 marca został podpisany akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Zaniemyślu stanowiącej Wyspę Edwarda na Jeziorze Raczyńskiego.  
W imieniu Skarbu Państwa akt notarialny podpisał dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu Krzysztof Urbaniak, a gminy Zaniemyśl ­ wójt Krzysztof Urbas. Przejęcie obiektu protokółem zdawczo ­ odbiorczym nastąpiło 15 marca. Z propozycją przejęcia jej przez gminę wystąpiła Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. Z dzierżawy wyspy, którą stanowi działka o pow. 3,3039 ha zrezygnował bowiem dotychczasowy dzierżawca. Rada gminy wyraziła zgodę na jej przejęcie.
Jak podsumowuje na swojej stronie internetowej gmina Zaniemyśl, po wielu latach starań Wyspa Edwarda stała się własnością gminy Zaniemyśl. Gmina informuje również, że z uwagi na zły stan obiektów znajdujących się na wyspie do czasu wykonania niezbędnych inwestycji i remontów wyspa nie będzie dostępna dla zwiedzających. Wyspa jest zabudowana obiektami hotelowymi, w tym zabytkowym domkiem szwajcarskim. Czas wykonania tych prac uzależniony będzie od uzyskania niezbędnych uzgodnień z konserwatorem zabytków, pozwoleń, a przede wszystkim od wygospodarowania środków finansowych potrzebnych do wykonania tych prac.